Gedragscompetenties – Oordeelsvorming

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Oordeelsvorming:

Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.

Praktijkvoorbeelden oordeelsvorming:

• Gaat niet over één nacht ijs
• Betrekt ‘haalbaarheid’ in overwegingen
• Gaat uit van feiten
• Benoemt bij keuzen alternatieven en de consequenties daarvan
• Benoemt bij een beslissing zowel voor- als nadelen
• Houdt rekening met alle relevante aspecten of kenmerken van het probleem.
• Betrekt mogelijke neveneffecten in overwegingen
• Betrekt de juiste instanties en de juiste mensen bij de zaak
• Schat capaciteiten, mogelijkheden en interesse van potentiëe partners goed in
• Volgt niet klakkeloos meningen of adviezen van deskundigen en belanghebbenden
• Motiveert eigen oordeel of beslissing
• Oordelen zijn te herleiden tot bekende feiten, beschikbare informatie en geldige argumenten
• Heroverweegt beslissingen indien omstandigheden of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven
• Geeft voorbeelden van achteraf juiste inschattingen van moeilijke situaties

StudieboekenStudieboeken

StudieboekenStudieboeken