Competentie analyseren

Wat is de definitie van de competentie analyseren?

Een definitie voor de competentie analyseren is het verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie en dit completeren en vastleggen.

Prestatie-indicatoren voor de competentie analyseren :

 • Legt verbanden tussen theorie, oorzaken en verschijnselen die zich voordoen;
 • Identificeren van onvolledige of onbetrouwbare informatie;
 • Kennis en ervaring met gebruik van informatiebronnen;
 • Hoofd- en bijzaken duidelijk kunnen onderscheiden.

 

Definitie Ambitie

Wat is de definitie van de competentie ambitie?

Een definitie voor de competentie ambitie is: Ernaar streven hogerop te komen in een organisatie of de maatschappij. Ambitie is gedrag vertonen dat erop gericht is carrière te maken en succes te boeken. Dit gedrag bestaat uit jezelf ontwikkelen om de doelen te bereiken.

Prestatie-indicatoren voor de competentie ambitie:

 • Stelt zichzelf doelen;
 • Is altijd opzoek naar mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen;
 • Is actief bezig met uitbreiden van zijn of haar netwerk;
 • Gaat uit van eigen kwaliteiten.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn aan de competentie ambitie zijn:

 • Consequent;
 • Doelgericht;
 • Gedisciplineerd;
 • IJverig;
 • Optimistisch;
 • Vastberaden.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan de competentie ambitie zijn:

 • Ambitie;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Ondernemingszin;
 • Positieve instelling;
 • Zelfmotivatie.

 

Definitie van het woord reputatie

Wat is de definitie of betekenis van het woord reputatie?

Wanneer we het over reputatie hebben zijn dit meestal de meest voor de hand liggende kenmerken (eigenschappen) die aan een persoon, bedrijf, organisatie, organisme of voorwerp geassocieerd worden.

Verschil tussen een goede reputatie en een slechte reputatie?

Wanneer we de negatieve eigenschappen als eerste geassocieerd worden met het onderwerp is er sprake van een slechte of kwade reputatie.

Indien de positieve eigenschappen als eerste genoemd worden dan is de reputatie in de meeste gevallen goed.

Voor het bepalen van de reputatie is perceptie een belangrijk onderdeel. Het bepalen of een specifieke eigenschap positief dan wel negatief is, heeft alles te maken met de ervaringen, opvattingen en sociale omgeving van de waarnemer.

Een ander woord voor het begrip reputatie is imago, bekendheid, eer, goede naam of image.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn aan het begrip reputatie zijn:

 • Betrouwbaar;
 • Eerlijk;
 • Objectief;
 • Positief;
 • Sympathiek.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan het begrip reputatie zijn:

 • Diplomatie;
 • Natuurlijk overwicht;
 • Persoonlijke uitstraling;
 • Reactievermogen;
 • Wendbaarheid.

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Definitie assertiviteit – Uitleg en hoe toe te passen?

Wat is de definitie of betekenis van de competentie assertiviteit?

Een definitie voor de competentie assertief of assertiviteit  wordt bedoeld: Op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften of belangen.

Assertiviteit of zelfstandigheid wil ook zeggen dat je goed voor jezelf kunt opkomen waarbij je anderen in hun waarde laat. Je bent zelfstandig en niet afhankelijk van de mening van anderen over wat jij wel of niet moet doen.

Met assertiviteit of assertief gedrag laat je ook zien dat je durf hebt om in verschillende situaties te handelen door voor jezelf op te komen.

Prestatie-indicatoren voor de competentie assertiviteit:

 • Laat van zich horen als hij of zij het ergens niet mee eens is;
 • Kan op een duidelijke en rustige manier een mening of standpunten delen;
 • Houdt rekening met standpunten van derden.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn de competentie assertiviteit zijn:

 • Zelfstandig;
 • Verantwoordelijk;
 • Openhartig;
 • Eerlijk;
 • Oprecht.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan de competentie assertiviteit zijn:

 • Besluitvaardigheid;
 • Creatief vermogen;
 • Initiatief;
 • Oordeelsvermogen;
 • Wendbaarheid.

 

Wat is de definitie van een persoonlijke eigenschap?

Wat is een persoonlijke eigenschap?

Persoonlijke eigenschap? Wat is dat eigenlijk? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Toch zullen wij in dit artikel een poging doen om de vraag “wat is een persoonlijke eigenschap…” te beantwoorden.

Een persoonlijke eigenschap is…

Een persoonlijke eigenschap is een woord waar de betekenis afhankelijk is van de context waarin het gebruikt wordt. Wanneer we het over een eigenschap spreken kan het gaan over een object, een activiteit, ideeën of resultaten van een individu.

 • Voorbeeld eigenschap van een object:
  • De kwaliteit van het beeldscherm van een tablet.
 • Voorbeeld eigenschap van een personen:
  • Het voetbalelftal bezit veel kwaliteit.
 • Voorbeeld eigenschap van een activiteit:
  • Het resultaat van de brainstormsessie is van hoge kwaliteit.
 • Voorbeeld eigenschap van een idee:
  • Het idee voldoet aan de kwaliteitseisen die wij als organisatie stellen.
 • Voorbeeld eigenschap als resultaat:
  • Het resultaat van jullie samenwerking is van hoge kwaliteit.

L

 

 

Competentiegericht leren en competentiegericht onderwijs

Wat is competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs?

Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie te geven van competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs. Op website van opleidingen zie je dan ook uiteenlopende beschrijvingen en definities m.b.t. competentie gericht leren.

Competenties per beroep of beroepsgroep in het mbo

De competentiegerichte kwalificatiestructuur geeft aan over welke kennis, vaardigheden en competenties mbo-studenten moeten beschikken na het afronden van hun opleiding. Deze competenties staan per beroep of beroepsgroep beschreven in kwalificatiedossiers. Als studenten aan het einde van hun mbo-opleiding kunnen aantonen dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en competenties beschikken, ontvangen zij een diploma. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens.

Wat is de definitie van een competentie?

In de Dikke van Dale wordt het begrip competentie als volgt omschreven:
com·pe·ten·tie (dev; competenties)

1.deskundigheid, geschiktheid
2.bevoegdheid tot handelen of oordelen
3.(taalkunde) impliciete kennis die men heeft van de eigen taal

Een mogelijke benadering van competentie gericht onderwijs:

Een manier om competentiegericht onderwijs te beschrijven is:

Opleidingen die gericht zijn op competentie gericht leren (competentiegericht onderwijs) passen hun opleiding aan op vooraf opgestelde competentieprofielen. Deze competentieprofielen zijn gemaakt op basis van bestaande beroepsprofielen en bestaan uit meerdere kerncompetenties.

Wat is het doel van een competentieprofiel?

Voor een opleiding is het competentieprofiel het uitgangspunt waar het lesprogramma op gebaseerd wordt.
Het competentieprofiel geeft aan over welke kennis, inzicht, vaardigheden en houding een student moet beschikken na het succesvol afronden van een opleiding.

Een student voldoet aan een competentie als hij of zij de handelingen kan uitvoeren en/of over de kennis beschikt, die nodig is om een specifieke taak uit te voeren.

Wat is het doel van competentiegericht onderwijs?

Om studenten optimaal voor te bereiden op de beroepspraktijk proberen opleidingen door middel van competentie gericht onderwijs de aandacht te richten op:

 • Kennis;
 • Inzicht;
 • Houding;
 • Vaardigheden.

Door competentie gericht leren als uitgangspunt te nemen worden studenten optimaal voorbereidt op de beroepspraktijk en het functioneren in de maatschappij.

Waarom is competentie gericht onderwijs nodig?

Door de veranderingen in de samenleving is de manier waarop bedrijven en organisaties zich ook anders zijn gaan organiseren. Deze veranderingen hebben ook tot gevolg dat er andere type medewerkers nodig zijn. Kenmerken van de huidige beroepspraktijk zijn:

 • Technologische ontwikkelingen (social media, mobile devices, Internet);
 • Organisatorische aspecten (het nieuwe werken);
 • Onbekende situaties en nieuwe markten (Economische ontwikkelingen, global markten);
 • Andere eisen en wensen die mensen stellen aan hun (toekomstige) werkomgeving.

Wat zijn de voordelen van competentie gericht onderwijs?

 

 • Opleiding bestaat uit de combinatie van theorie en praktijk;
 • Studierichtingen worden beter afgestemd op de beroepspraktijk;
 • Overlap tussen verschillende opleidingen worden beter zichtbaar;
 • Studie wordt meer afgestemd op de studenten;
 • Focus ligt op de competenties die nog verder ontwikkeld moeten worden;
 • Studenten werken samen aan studietaken;
 • Algemene vaardigheden worden onderdeel van de studietaken;
 • Opzet van de opleidingen maakt studie leuker en aantrekkelijker;
 • Student heeft zelf invloed op het leerproces;
 • De docent wordt meer coach of begeleider van studenten.

Wat zijn de nadelen van competentie gericht onderwijs?

 • Wat zijn criteria waarme je bepaalt of een student een competentie beheerst;
 • Veel verantwoordelijkheid ligt bij studenten (kan ook een voordeel zijn);
 • Is er voldoende sturing vanuit de opleiding?;
 • Zijn docenten goed voorbereid op een rol als coach of begeleider?

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

 

Definitie Coachen

Wat is de definitie van de competentie coachen?

Een definitie voor de competentie coachen het stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten.

Prestatie-indicatoren voor de competentie coachen:

 • Geeft advies om problemen op te lossen;
 • Geeft opbouwende kritiek aan collega’s;
 • Is in staat om conflicten op te lossen;
 • Zorgt voor ontwikkeling van stakeholders;
 • Bij tegenslag kan hij collega’s ook ondersteunen;
 • Heeft een motiverende uitstraling;
 • Beschikt over mensenkennis;
 • Kan anderen laten groeien door inzetten van juiste kwaliteiten;
 • Kan goed luisteren.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn aan de competentie coachen zijn:

 • Direct;
 • Geduldig;
 • Inlevingsvermogen;
 • Rustig;
 • Overtuigend;
 • Makkelijke prater.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan de competentie coachen zijn:

 • Communicatieve vaardigheden;
 • Mensenkennis;
 • Enthousiasme;
 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Managementvaardigheden;
 • Persoonlijke uitstraling.