Categorie Archief Leren

doorcpv

Competentiegericht leren en competentiegericht onderwijs

Wat is competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs?

Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie te geven van competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs. Op website van opleidingen zie je dan ook uiteenlopende beschrijvingen en definities m.b.t. competentie gericht leren.

Competenties per beroep of beroepsgroep in het mbo

De competentiegerichte kwalificatiestructuur geeft aan over welke kennis, vaardigheden en competenties mbo-studenten moeten beschikken na het afronden van hun opleiding. Deze competenties staan per beroep of beroepsgroep beschreven in kwalificatiedossiers. Als studenten aan het einde van hun mbo-opleiding kunnen aantonen dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en competenties beschikken, ontvangen zij een diploma. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens.

Wat is de definitie van een competentie?

In de Dikke van Dale wordt het begrip competentie als volgt omschreven:
com·pe·ten·tie (dev; competenties)

1.deskundigheid, geschiktheid
2.bevoegdheid tot handelen of oordelen
3.(taalkunde) impliciete kennis die men heeft van de eigen taal

Een mogelijke benadering van competentie gericht onderwijs:

Een manier om competentiegericht onderwijs te beschrijven is:

Opleidingen die gericht zijn op competentie gericht leren (competentiegericht onderwijs) passen hun opleiding aan op vooraf opgestelde competentieprofielen. Deze competentieprofielen zijn gemaakt op basis van bestaande beroepsprofielen en bestaan uit meerdere kerncompetenties.

Wat is het doel van een competentieprofiel?

Voor een opleiding is het competentieprofiel het uitgangspunt waar het lesprogramma op gebaseerd wordt.
Het competentieprofiel geeft aan over welke kennis, inzicht, vaardigheden en houding een student moet beschikken na het succesvol afronden van een opleiding.

Een student voldoet aan een competentie als hij of zij de handelingen kan uitvoeren en/of over de kennis beschikt, die nodig is om een specifieke taak uit te voeren.

Wat is het doel van competentiegericht onderwijs?

Om studenten optimaal voor te bereiden op de beroepspraktijk proberen opleidingen door middel van competentie gericht onderwijs de aandacht te richten op:

 • Kennis;
 • Inzicht;
 • Houding;
 • Vaardigheden.

Door competentie gericht leren als uitgangspunt te nemen worden studenten optimaal voorbereidt op de beroepspraktijk en het functioneren in de maatschappij.

Waarom is competentie gericht onderwijs nodig?

Door de veranderingen in de samenleving is de manier waarop bedrijven en organisaties zich ook anders zijn gaan organiseren. Deze veranderingen hebben ook tot gevolg dat er andere type medewerkers nodig zijn. Kenmerken van de huidige beroepspraktijk zijn:

 • Technologische ontwikkelingen (social media, mobile devices, Internet);
 • Organisatorische aspecten (het nieuwe werken);
 • Onbekende situaties en nieuwe markten (Economische ontwikkelingen, global markten);
 • Andere eisen en wensen die mensen stellen aan hun (toekomstige) werkomgeving.

Wat zijn de voordelen van competentie gericht onderwijs?

 

 • Opleiding bestaat uit de combinatie van theorie en praktijk;
 • Studierichtingen worden beter afgestemd op de beroepspraktijk;
 • Overlap tussen verschillende opleidingen worden beter zichtbaar;
 • Studie wordt meer afgestemd op de studenten;
 • Focus ligt op de competenties die nog verder ontwikkeld moeten worden;
 • Studenten werken samen aan studietaken;
 • Algemene vaardigheden worden onderdeel van de studietaken;
 • Opzet van de opleidingen maakt studie leuker en aantrekkelijker;
 • Student heeft zelf invloed op het leerproces;
 • De docent wordt meer coach of begeleider van studenten.

Wat zijn de nadelen van competentie gericht onderwijs?

 • Wat zijn criteria waarme je bepaalt of een student een competentie beheerst;
 • Veel verantwoordelijkheid ligt bij studenten (kan ook een voordeel zijn);
 • Is er voldoende sturing vanuit de opleiding?;
 • Zijn docenten goed voorbereid op een rol als coach of begeleider?

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.