Voorbeelden van vaardigheden (competenties)

Wat is een competentie?

Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken.

Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je hebt geleerd. Het is iets dat je kunt.

Competenties of vaardigheden zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. Competenties bepalen of jij geschikt bent voor een specifieke functie en of u past binnen een bepaalde organisatiecultuur.

Samenvatting van lijst met persoonlijke vaardigheden (competenties)

Aanpassingsvermogen – Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Aanspreken op gedrag – Spreekt de ander aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag in diens taak, rol of functie.

Anticiperen – Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.

Bestuurs sensitiviteit – Anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerende beleid en de positie van de bewindspersoon.

Betrokkenheid – Zich verbonden tonen met de taak en de professie en op basis hiervan anderen stimuleren.

Coachen – Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Als leidingevende bovendien: stimuleren van het bereiken van functie- of organisatiedoelen door feedback te geven.

Collegialiteit – Helpen en ondersteunen van collega’s en rekening houden met hun behoeften en belangen.

Consciëntieuze houding – Zich aandachtig en gewetensvol opstellen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Computervaardigheid – Om kunnen gaan met een computer en een basiskennis en -vaardigheid hebben van de meest gebruikte computerprogramma’s.

Delegeren – Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.

Discipline – Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.

Diversiteit hanteren – In staat zijn om goed samen te werken met verschillende individuen. Accepteren en waarderen van verschillende achtergronden en culturen van mensen.

Doelen stellen – Concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze.

Draagvlak creëren – Mensen motiveren voor een doel of verandering. Inzicht hebben in eventuele weerstand van mensen in staat zijn deze weerstand om te vormen tot een positief standpunt.

Energie – Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken. Uithoudingsvermogen hebben.

Expertise – Het vergaren, toepassen en ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor eigen gebruik of om te delen.

Flexibiliteit – Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen.

Feedback geven – Beschrijven van het gedrag of werk van de ander met als doel dit gedrag of werk positief te veranderen.

Feedback ontvangen – Openstaan voor de beschrijving van een ander op jouw gedrag of werk.

Integriteit. Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.

Interpersoonlijke sensitiviteit – Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen.

Kwaliteitsgericht. Hoge eisen stellen aan kwaliteit en streven naar verbetering van product of prestaties.

Leervermogen. Nieuwe informatie en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen toepassen in de werksituatie.

Mensgericht leiderschap – Op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewekers. Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen. Samenwerking stimuleren.

Mondelinge presentatie – Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen.

Netwerkvaardigheid. Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Omgaan met details – Langdurig en effectief kunnen omgaan met details. Volledig werken zonder veel fouten.

Organistatiesensitiviteit – Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie.

Plannen en organiseren. Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken.

Prestatiemotivatie (Inzet) – Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan het eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties.

Samenbindend leiderschap – Het geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Samenwerken – Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander.

Stressbestendigheid – Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises.

Taakgericht leiderschap – Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven aan medewerkers. Afdelings- en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, de voortgang bewaken en corrigeren.

Visie – Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie / afdeling / producten / diensten ontwikkelen en uitdragen, afstand nemen van de dagelijkse praktijk.

Voortgangsbewaking – Anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen.

Voortgang controleren – Op de hoogte zijn van de geplande vorderingen en ontwikkelingen en controleren of deze daadwerkelijk behaald worden.

Zelfkennis – Inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen.

Zelfontwikkeling – Inzicht verwerven in eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om zo competenties verder te ontwikkelen.

Zelfsturing – Een eigen koers kiezen en weten te realiseren in en buiten de organisatie, rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities.

Download het praktijkboek 'Ontdek de kracht van gedragscompetenties'

Het praktijkboek met 45 uitgewerkte gedragscompetenties is een bron van inspiratie voor uiteenlopende doelgroepen:
 • Coaches:
  • Gebruik de uitgewerkte voorbeelden voor het opstellen van goals en actieplannen inclusief meetbare KPI’s.
 • Werkzoekende (sollicitanten):
  • Selecteer de competenties die aansluiten op jouw profile en gebruik deze in je sollicitatiebrieven en cv’s.
  • Je kunt de competenties ook goed gebruiken tijdens het voeren van een sollicitatiegesprek.
 • HR managers / medewerkers:
  • Gebruik de voorbeelden in dit praktijkboek voor uit opstellen van vacature teksten en/of functieprofielen.
  • Competenties zijn ook uitstekend te gebruiken als onderdeel van het opstellen van een ontwikkelingsplan voor medewerkers en/of als onderdeel van de periodieke evaluatie van medewerkers.
 • Social media gebruikers:
  • Competenties zijn een mooie aanvulling wanneer je jezelf wilt beschrijven in een social media profiel.
 • Iedereen die actief bezig is met persoonlijke ontwikkeling:
  • Gebruik gedragscompetenties als onderdeel van zelfevaluatie en als startpunt voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
Naast de theoretische informatie over competenties en het stappenplan voor het implementeren van competentie prestatie-indicatoren (CPI) performance boards bevat dit praktijkboek ook 45 uitgewerkte gedragscompetenties. Voor iedere afzonderlijke gedragscompetentie bestaat de beschrijving uit de volgende onderdelen:

Kies hier je download voorkeur:

De downloads zijn direct na het succesvol afronden van de bestelling beschikbaar voor gebruik.

Niet goed, geld terug’-garantie & herroepingsrecht

Wanneer u niet tevreden bent over de toegevoegde waarde van de bestelde download(s) kunt u het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terugvragen. Ons streven is een 100% klanttevredenheid. Het aanbieden van de ‘niet goed, geld terug’-garantie als aanvulling op het herroepingsrecht geeft ons dan ook de mogelijkheid om onze service continu te blijven verbeteren.